دفتر ثبت تجاری برای ثبت نام کسانی است که به شغل تجارت اشتغال دارند. دفتر ثبت تجاری بر خلاف دفاتر تاجر، سند رسمی است. یکی از الزامات حرفه ای در شغل تجارت، ثبت نام تاجر در دفاتر تجاری است. هر بازرگان حقیقی یا حقوقی (بنگاه یا شرکت بازرگانی)، اعم از ایرانی و خارجی که تجارتخانه یا مرکز اصلی آنها در ایران باشد و یا شعبه شرکت خارجی در ایران دارند، باید نام خود را در محلی که در ایران مشغول فعالیت است، به ثبت برساند. (ماده 16 قانون تجارت و مواد 1 و 2 آیین نامه دفتر ثبت تجاری).
ثبت نام شرکت های تجاری (شخص حقوقی)، ثبت به عنوان شرکت در دایره ثبت شرکت ها، یک عمل لغو و زائد است؛ زیرا به موجب قانون ثبت شرکت ها، اطلاعات لازم در مورد شرکت ها، با ثبت آن ها در دایره ثبت شرکت ها در اختیار مسئولان قرار می گیرد و اخذ مجدد این اطلاعات توسط متصدی دفتر ثبت تجاری و ثبت آن ها در دفتر مزبور، زائد است و به نظر می رسد قانون گذار باید با اصلاح قانون و آیین نامه مربوط، از آن احتراز کند.