تمام تغییرات و تصمیمات شرکت ها توسط مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیئت مدیره، تایید می شود. بسته به نوع تغییرات، یکی از این مجامع، وظیفه رسیدگی و تایید دارند.
در ماده 106 قانون تجارت، اینچنین مقرر شده: ”در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی، متضمن یکی از امور ذیل باشد، یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت تغییرات شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش و یا افزایش در سرمایه شرکت و هر نوع تغییر در اساسنامه
4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

چند مورد از وظایف مجمع عمومی عادی:
1. تصویب ترازنامه و صورت حساب های شرکت
2. انتخاب یا تجدید انتخاب مدیر یا مدیران
3. انتخاب و تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنها
4. تقسیم منافع شرکت
5. تعیین و تصویب خط مشی شرکت و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت است، مشروط بر اینکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
6. سایر امور مربوط به حساب های سال مالی
7. اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد هایی که ممکن است در حدود قانون و اساسنامه شرکت از طرف مدیران و یا بازرسان و صاحبان سهام مطرح شود
8. تعیین یک روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت در سال آینده