برش لیزری فرآیندی است که از پرتوی لیزری پرقدرت برای تبدیل مواد به اشکال و طرح های سفارشی استفاده می کند. برش لیزری عمدتاً یک فرایند حرارتی است که در آن از یک پرتو متمرکز لیزر برای ذوب مواد در یک ناحیه موضعی استفاده می*شود. از جت گاز هم محوری برای بیرون کشیدن مواد مذاب ایجاد سرپوش استفاده می*شود. برش مداوم با حرکت دادن پرتو لیزر یا قطعه کار توسط CNC تولید می*شود.
چندین نوع خدمات برش لیزری داریم که هر برش مزایا و معایب خود را دارد.
در مجموعه پویان فرم فلز خوارزمی، سه نوع عمده برای برش لیزر وجود دارد: برش فیوژن، برش شعله و برش از راه دور.

<a href="https://b2n.ir/n11299">برش لیزری</a>
<a href="https://b2n.ir/p96818">برش لیزر</a>
<a href="https://pooyanformfelez.com">پویان فرم فلز خوارزمی</a>