خم کاری یکی از رایج ترین مراحل ساخت ورق فلزی است. خم کاری فلزات فرآیندی است که طی آن می توان فلز را با وارد کردن نیرو تغییر شکل داد. این تغییر شکل و خم شدن فلز در یک زاویه و شکل پیش بینی شده انجام می شود که اغلب به شکل 'v' یا 'u' است.
خدمات خم کاری به منظور دستیابی به مقاصد مختلف و طراحی ابزارهای گوناگون انجام می شود. از جمله ابزارهایی برای کشاورزی، دامداری، کشتی سازی، ساختمان سازی ها و صنایع گوناگون دیگر ساخته می شود.
خدمات خم کاری و هم چنین خم کاری فلزات در شرکت پویان فرم فلز خوارزمی به بهترین شکل انجام میگیرد.