از آنجا که چین طی سال*های گذشته سرمایه*گذاری زیادی در آموزش و پرورش کرده و به دلیل مشارکت*های بیشماری که چین با دانشگاه*های انگلستان و آمریکا داشته است، جای تعجب نیست که تعداد دانشجویان بین*المللی رو...