تاریخ
زبان ماندارین از خانواده زبان سینو-تبت، از شاخه*های سینیتی و چینی سرچشمه گرفته تا ماندارین شکل می*گیرد. معمولاً از آن به عنوان چینی استاندارد یا فقط چینی یاد می*شود، اما ماندارین در اصل به...