اینترنت های پر سرعت در ایران همگی بر مبنای ADSL هستند که براساس رقابت با دنیا حالا به مبنای VDSL تبدیل می شود.

ADSL چیست؟
ADSL زیر شاخه* تکنولوژی DSL محسوب می شود. تکنولوژی ADSL نسبتاً جدید بوده...