گلهای زعفران پس از قرار گرفتن در سبدها در ۴ درجه حرارت )۵/۰ ± ۰ درجه سلسیوس، ۵ ± ./۴ درجه سلسیوس، ۵/۰ ± ۸ ،درجه سلسیوس، ۵/۰ ± ۲۱ درجه سلسیوس )شاهد(( در سردخانه نگهداري شدند. رطوبت نسبي در تمام درجات...