سلام آیا با این سایت که کارش افزایش ورودی گوگل اگر در روزهای اول با بازدید کم شروع کنم بعد کم کم ورودی گوگل افزایش بدم به سایت هام ضرر نمی زنه؟ کسی تجربه استفاده داشته با این روش؟