گلهای زعفران پس از قرار گرفتن در سبدها در ۴ درجه حرارت )۵/۰ ± ۰ درجه سلسیوس، ۵ ± ./۴ درجه سلسیوس، ۵/۰ ± ۸ ،درجه سلسیوس، ۵/۰ ± ۲۱ درجه سلسیوس )شاهد(( در سردخانه نگهداري شدند. رطوبت نسبي در تمام درجات حرارت يكسان و ۵/۰ ± ۹۵ بود.

زمان )روز( نمونه ها به فواصل زماني ۲، ،۴،۷ ،۱۴ و ۲۱ذيل از سردخانه خارج شده و پس از جداسازي كالله از خامه و خشك كردن در آون ۶۰ درجه سلسیوس به مدت ۱۵ دقيقه خشك گرديد و آزمونهاي شيميايي بر روي آنها انجام شد.

طول و قطر كلاله، با استفاده از کولیس محاسبه ،تصحیح و گزارش گردید. درصد افت وزني، با استفاده از ترازوی دقیق با دقت ۰٫۰۱ محاسبه و گزارش گردید. درصد رطوبت رطوبت، نمونه ها در ۱۰۵ درجه سانتی گراد و براساس استاندارد ملی شماره۲-۲۵۱ انجام شد.

حداقل تلخي محلول ۱/۰ در طول موج nm 257 ،مقدار سافرانال درمحلول۱/۰در طول موج nm 330 و حداقل قدرت رنگي۱/۰ در طول موج nm 440 بر اساس ماده خشك و با استفاده از روش استاندارد ملي شماره ۲-۲۵۹ انجام شد.



ادامه مطلب در سردخانه گل زعفران