در دندانپزشکی اصطلاحات رایجی وجود دارد که بسیاری از افراد آن را نمی دانند. یکی از این اصطلاحات انکیلوز شدن فک و دندان می باشد. انکیلوز شدن یا فک جوش شدن استخوان یک عارضه در دهان است.

وقتی دندان به طور مستقیم به استخوان فک متصل شود، اصطلاحا به آن انکیلوز شدن فک و دندان می گویند.

به طور طبیعی بین دندان و استخوان فک فاصله وجود دارد. لیگامان پریودنتال که در اطراف دندان قرار گرفته است، باعث فاصله میان دندان و استخوان فک است.

تنها علامت ظاهری از بین رفتن این فاصله، کوتاه شدن دندان نسبت به دندان های دیگر یا جا به جایی آن می باشد. برای تشخیص درست انکیلوز شدن دندان و فک به عکس رادیوگرافی نیاز است. وقتی دندانی نسبت به دندان های دیگر آرایش درستی نداشته باشد می توان حدس زد که میان آن دندان و استخوان فک اتصال صورت گرفته است.
عفونت ریشه و ایجاد التهاب در استخوان فک و ریشه دندان باعث به وجود آمدن بیماری های لثه و التهاب و عفونت در دهان و دندان می شوند. این عفونت می تواند تاثیر مستقیم روی دندان و غشای اطراف آن بگذارد.

دندانپزشکی بالوی پور