طراحی و اجرای نما موزه چنگدو بر اساس الگویی خاص انجام گردیده است، که مشخصات لازم را از یک فرم افقی مربعی شکل به صورت صفحاتی شناور درآورده اند.
نمای این ساختمان از نظر بصری و مفهومی دارای الگوی مربعی شکل می باشد که در زاویه موربی، نسبت به حجم مکعبی ساختمان قرار گرفته است.
یک ارتباط مفهومی در فرم نمای ساختمان پنهان شده است، قسمتی از یک مکعب بزرگ است، که دارای فضاهای منفی و مثبت زیادی می باشد، که نقش مفهومی و عملکردی را در ساختمان موزه ایفا می کنند.
طراحی ساختمان موزه به صورتی است که با کم کردن یا اضافه کردن قسمت هایی از مکعب، فضای ورودی آن قابل رویت می باشد.