طبق قانون ثبت علائم تجاری، علائم تجاری که مشخصات زیر را دارا باشند نمیتوانند ثبت شوند:
الف ـ نتواند وجه تمایزی بین كالاها یا خدمات یك مؤسسه و مؤسسه دیگر داشته باشند.
ب ـ در صورتی که خلاف شرع یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.
د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بینالدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
هـ ـ عین یا به طرز گمراهكنندهای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است.
و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه بهلحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.